logo

บริการของเรา (Long term Care Service)

บริการของเรา ( Long Term Care Service )
การ์เด้นเนอร์สซิ่งโฮม Garden(Nursinghome ) จะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านหลังที่ 2 ของท่านเอง เพราะเราดูแลบุคคลที่ท่านรักดั่งคนในครอบครัวของเราเอง

การบริการของเราจะมุ่งเน้นการดูแลแบบ Holistic Care คือการดูแล ทั้งกาย จิตใจ และสังคม
สิ่งแรกที่ทางเราจะยึดถือปฏิบัติเสมอก่อนผู้สูงอายุเข้ารับบริการ เราจะมีการประเมินโดยใช้หลักการของการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม
( The Comprehensive Geriatric Assessment ) บอกได้ถึง
• สุขภาวะทางกาย
• สภาวะทางอารมณ์และสังคม
• ความสามารถในการทำหน้าที่
เพื่อนำไปสู่การวางแผน การฟื้นฟูสภาพและการดูแลเพื่อเพิ่มความสามารถหรือให้ฟื้นหาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการบริการของการ์เด้นเนอร์สซิ่งโฮม

• เพื่อคงความมีสุขภาพดี
• ค้นพบโรค (กาย / ใจ) ในระยะแรก รักษาถูกต้องทันเวลา ฟื้นฟูสภาพอย่าง เหมาะสม
• ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้จะมีโรคเรื้อรัง

+ บริการพิเศษ +
*จ่ายเพิ่ม*

+ ทางเรามีบริการพาไปพบแพทย์ตามนัด
+ บริการซื้อยาตามใบสั่งแพทย์ในราคาถูก
+ บริการนวดผ่อนคลายเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ
+ บริการรถรับ-ส่ง

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการ

สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ

รูปแบบและอัตราค่าบริการ

  1. มีการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น และวางแผนการรักษาโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ฟื้นฟูสุขภาพ

  2. การดูแลรักษา และการพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง

  3. อาหารวันละ 5 มื้อ อาหารหลัก 3มื้อ และ อาหารว่าง 2มื้อ

* การบริการซักรีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวของผู้สูงอายุ
* ห้องพัก พร้อมเครื่องปรับอากาศ
* ห้องน้ำ พร้อมน้ำอุ่น - น้ำเย็น

  1. ค่ายา และเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์อื่นๆ

  2. ค่าแผ่นรองซับ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในกรณีที่คนไข้จำเป็นต้องใช้

  3. ค่าพาหนะ รับ-ส่ง ในกรณีที่ใช้ส่วนตัวโดยกะทันหัน เช่น รถพยาบาล

  4. ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ , แป้ง , แปรงสีฟัน ฯลฯ

รายเดือน ห้องรวม 18,000 บาท
ห้องคู่ 20,000 บาท
รายวัน 1,000 บาท /วัน
*ขึ้นอยู่กับอาการของผู้เข้าพัก
รายสัปดาห์ 6,000 บาท / สัปดาห์